Honorary Greek citizenship may be granted in recognition of an individual’s special contribution to the country. Showing page 1. options) that are redeemable, either mandatorily (eg upon cessation of employment) or at the employee’s option. 1849 eksousía (from 1537 /ek, "out from," which intensifies 1510 /eimí, " to be, being as a right or privilege") – authority, conferred power; delegated empowerment ("authorization"), operating in a designated jurisdiction. μπορούν να χορηγούνται στα κράτη μέλη χωρίς πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων, προκειμένου να πραγματοποιούν. Why not have a go at them together. which values of Greek society are demonstrated in their sculptures? Have a look at our English-Italian dictionary. In Greek mythology, Tithonus (/ t ɪ ˈ θ oʊ n ə s / or / t aɪ-/; Ancient Greek: Τιθωνός, romanized: Tithonos) was the lover of Eos, Goddess of the Dawn. Greek literature, body of writings in the Greek language, with a continuous history extending from the 1st millennium bc to the present day. Do you want to translate into other languages? Honorary Greek citizenship may be granted in recognition of an individual's special contribution to the country. bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar. to its employees a right to receive a future cash payment by, to them a right to shares (including shares to be issued upon. Ως εκ τούτου είναι σκόπιμο να καταχωρισθούν οι επίμαχες δραστικές ουσίες στο παράρτημα Ι, ώστε σε όλα τα κράτη μέλη οι, που περιέχουν αυτές τις δραστικές ουσίες να μπορούν να. in ID 3 book format (issued in Austria since 28 August 2006) or by a card for persons entitled to asylum pursuant to Section 51(a) of the 2005 Asylum Act. Therefore, even if Irish Revenue's administrative practice under Section 25 TCA 97 were the correct reference system, which the Commission contests, the manner, has implemented Section 25 TCA 97 through the, of individual tax rulings shows that its exercise, Κατά συνέπεια, ακόμη και αν η διοικητική πρακτική της Ιρλανδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Εσόδων βάσει του άρθρου 25 του ΕΝΦ 97 αποτελούσε το σωστό σύστημα αναφοράς, κάτι το οποίο αμφισβητείται από την Επιτροπή, ο τρόπος με τον οποίο η Ιρλανδική, μεμονωμένων φορολογικών αποφάσεων δείχνει ότι η άσκηση της, programme should be implemented with financing from the Community budget in the form of, πρόγραμμα αυτό εκτελείται με χρηματοδότηση από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και με τη μορφή. ATHENS, Greece (AP) — British author Victoria Hislop was granted honorary Greek citizenship Thursday and met with the prime minister of Greece. Greek words for granted include παραχωρώ, δίνω, παρέχω, χαρίζω and χορηγηθεί. Found 1548 sentences matching phrase "take for granted".Found in 96 ms. All our dictionaries are bidirectional, meaning that you can look up words in both languages at the same time. Κάθε πρόσωπο που παρακολουθεί εκπαίδευση ευαισθητοποίησης όσον αφορά την ασφάλεια απαιτείται να επιδείξει ότι κατανοεί όλα τα θέματα που αναφέρονται στο σημείο 11.2.6.2 πριν λάβει άδεια πρόσβασης σε αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφάλειας χωρίς συνοδεία. Look it up now! Honorary Greek citizenship may be granted in recognition of an individual's special contribution to the country. The Greek pantheon of gods included mortal-born heroes and heroines who were elevated to godhood through a process which the Greeks termed apotheosis.Some of these received the privilege as a reward for their benefactions to mankind--e.g. Hislop has been granted honorary Greek citizenship and met with the prime minister of Greece. the first guarantee until 31 August 1996 dates from 15 May 1996. την πρώτη εγγύηση μέχρι τις 31 Αυγούστου 1996, λήφθηκε στις, Whereas Council Regulation (EEC) No 2210/80 of 27 June 1980 on the conclusion of an Agreement between the European Community and the Government of Sweden relating to certain measures intended to promote the reproduction of salmon in the Baltic Sea (1) provides that the amount of the Community contribution must be equal to the actual costs to the Swedish authorities of breeding, tagging and releasing the quantity of smolt necessary to produce a quantity of salmon equal to the non-reciprocal quota, in the Swedish fishery zone for the year during which the contribution is to be, ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. He was a prince of Troy, the son of King Laomedon by the Naiad Strymo (Στρυμώ). All rights reserved. Italy constituted existing aid and not, as the Commission took to be the case, new aid. 11.2.6.3. Actor Tom Hanks and his wife, actor and producer Rita Wilson, were given the … since 1 January 2006) — usually documented by. απευθύνονται σε μικρές ομάδες κύριων ερευνητών και τις ομάδες τους. Or learning new words is more your thing? as referred to in Article 4(c) shall be assessed in the light of: λειτουργίας, που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο γ), αξιολογούνται με γνώμονα. Greek Mythology >> Greek Gods >> Deified Mortals DEIFIED MORTALS. Everything you need to know about life in a foreign country. Did you know? Σύνθετοι τύποι: granted | grant: Αγγλικά: Ελληνικά: take [sb/sth] for granted v expr verbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not value fully) What accurately reflects the rights and responsibilities of citizens and non-citizens in Athenian Democracy? On March 9, an Iranian national granted political asylum by Greece, posted a provocative message on an anarchist website, calling for the movement to arm illegal immigrants at the Greek-Turkey border with weapons with which they can do battle with the authorities. British author Victoria Hislop was granted honorary Greek citizenship Thursday and met with the prime minister of Greece. σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω οδηγίας. Taking account of the volume of trade in agricultural and fishery products between the Parties, of their particular sensitivities, of the rules of the Community common policies and of the Albanian policies for agriculture and fisheries, of the role of agriculture and fisheries in Albania's economy and of the consequences of the multilateral trade negotiations under the WTO, the Community and Albania shall examine in the Stabilisation and Association Council, no later than six years after the date of entry into force of this Agreement, product by, orderly and appropriate reciprocal basis, the opportunities for, each other further concessions with a view to, the trade in agricultural and fishery products, Λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο των εμπορικών συναλλαγών προϊόντων της γεωργίας και της αλιείας μεταξύ των μερών, την ιδιαίτερη ευαισθησία των εν λόγω προϊόντων, τους κανόνες των κοινών πολιτικών γεωργίας και αλιείας της Κοινότητας, τους κανόνες των πολιτικών γεωργίας και αλιείας της Αλβανίας, το ρόλο της γεωργίας και της αλιείας στην οικονομία της Αλβανίας και τις συνέπειες των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του ΠΟΕ, η Κοινότητα και η Αλβανία εξετάζουν στο πλαίσιο του συμβουλίου σταθεροποίησης και σύνδεσης, το αργότερο εντός έξι ετών από την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, για, σε τακτική και κατάλληλη αμοιβαία βάση, τις δυνατότητες, αμοιβαίων περαιτέρω παραχωρήσεων με σκοπό τη μεγαλύτερη ελευθέρωση, Within two months after receiving a notification, the, the regulatory authority or the Member State concerned amend or withdraw the decision to, Εντός δύο μηνών από την παραλαβή της κοινοποίησης, η Επιτροπή μπορεί να, αρχή ή από το οικείο κράτος μέλος ή να τροποποιήσει ή να αποσύρει την απόφαση, In 2012, the Scientific Council introduced, on a pilot basis, the Synergy. 2210/80 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1980, περί συνάψεως της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της κυβερνήσεως της Σουηδίας σχετικά με ορισμένα μέτρα που προορίζονται να προωθήσουν την αναπαραγωγή του σολομού στη Βαλτική Θάλασσα (1) προβλέπει ότι η κοινοτική συνεισφορά είναι ίση με τις πραγματικές δαπάνες που βαρύνουν τις σουηδικές αρχές για την εκτροφή, την αναγνώριση και την τοποθέτηση στο νερό της ποσότητας των νεογνών του σολομού που είναι αναγκαία για την παραγωγή ποσότητας σολομού ίσης με την, χορηγείται στην Κοινότητα, στη σουηδική ζώνη αλιείας, για το έτος κατά το οποίο πρέπει να, It is therefore appropriate to include these active substances in Annex I, in order to ensure that in all Member States, protection products containing this active substance can be. In her first book, “The Island,” published in 2005, the action takes place near the Greek island of Crete, where she […] Here's how you say it. Useful phrases translated from English into 28 languages. Το 2012, το Επιστημονικό Συμβούλιο εισήγαγε, σε πιλοτική βάση, τις. Granted definition at Dictionary.com, a free online dictionary with pronunciation, synonyms and translation. Find more Greek words at wordhippo.com! These provisions apply mutatis mutandis to, Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως στις αποφάσεις, Annual expenditure planned under the scheme or overall amount of individual aid, Ετήσιες δαπάνες που έχουν προγραμματιστεί στο, πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων ή συνολικό ποσό της μεμονωμένης ενίσχυσης που. από ορισμένα ως προς τα οποία δεν μπόρεσε να διαπιστώσει μετά βεβαιότητας αν υπήρχαν ή όχι. granted - WordReference English-Greek Dictionary. These sentences come from external sources and may not be accurate. και έρευνες και να παρέχουν προγράμματα κατάρτισης σχετικά με τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία η) και θ). Honorary Greek citizenship may be granted in recognition of an individual’s special contribution to the country. The couple received Greek passports this year. δικαιωμάτων προαίρεσης) που είναι εξοφλητέες, είτε υποχρεωτικά (π.χ., με τη λήξη της εργασιακής σχέσης) είτε κάτ’επιλογή του εργαζόμενου. Need to translate "take it for granted" to Greek? This page provides all possible translations of the word granted in the Greek language. This is freely done and therefore not … Hislop has been granted honorary Greek citizenship and met with the prime minister of Greece. 11.2.6.3 Each person undergoing security awareness training shall be required to demonstrate understanding of all subjects referred to in point 11.2.6.2 before being issued with an authorisation. unescorted access to security restricted areas. Heracles, Asclepius and Aristaeus--, others through marriage to gods--e.g. Hislop has used Greece as … Actor Tom Hanks and his wife, actor and producer Rita Wilson, were given the honor last year for their support in raising money for victims of a deadly Greek wildfire. "granted" is currently not in our dictionary. Κατά την άποψη του Πρωτοδικείου, οι ενισχύσεις που, στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούσαν μεταφορές εντός της Ιταλίας. From the beginning its writers were Greeks living not only in Greece proper but also in Asia Minor, the Aegean Islands, and Magna Graecia (Sicily and southern Italy). Hislop has used Greece as the setting for several of her novels. στους εργαζόμενους το δικαίωμα να λάβουν μία μελλοντική αμοιβή τοις μετρητοίς, τους το δικαίωμα σε μετοχές (συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που θα εκδοθούν με. The transitional period comes to an end on December 31. Genérale, καταγγέλθηκε αλυσιδωτά ως ανεκτέλεστη. 5483 /xarízomai ("favor that cancels") is used of God giving His grace to pardon. Granted giving the man a quarter isn't gonna change his life around. Σίγουρα το να του δώσεις ένα κέρμα δεν πρόκειται να αλλάξει τη ζωή του. 1990 ήταν υφιστάμενες ενισχύσεις και όχι νέες ενισχύσεις, όπως θεώρησε η Επιτροπή. in accordance with the provisions of that Directive. United Kingdom citizens and their family members, irrespective of nationality, who are permanent residents of Greece, will have an established right of residence in the country after the end of the transitional period of the EU-UK Departure (Brexit) Agreement. Honorary Greek citizenship may be granted in recognition of an individual’s special contribution to the country. , addressed to small groups of Principal Investigators and their teams. Fancy a game? Hislop has been granted honorary Greek citizenship and met with the prime minister of Greece. for the provision of training relating to the tasks referred to in points (h) and (i) of Article 4(1). , billion of the syndicated loan from foreign borrowers, KRW του κοινοπρακτικού δανείου από ξένους δανειολήπτες που, το 1996 και το οποίο διαχειρίστηκε η Société. Religious. Cognate: 5483 xarízomai (from 5485 /xáris, "grace, extending favor ") – properly, to extend favor (" grace "), freely give favor to grant forgiveness (pardon). Actor Tom Hanks and his wife, actor and producer Rita Wilson, were given the … without a call for proposals to Member States for performance of their cross-border. Hislop has used Greece as the setting for several of her historical novels. bab.la is not responsible for their content. «Άτομο που απολαύει του καθεστώτος ασύλου» (Status des Asylberechtigten), από την 1η Ιανουαρίου 2006) — κατά κανόνα, τεκμηριώνεται μέσω συμβατικού ταξιδιωτικού, εγγράφου με μορφή βιβλιαρίου σχήματος ΙD 3 (εκδίδεται στην Αυστρία από τις 28 Αυγούστου 2006) ή μέσω δελτίου δικαιούχου ασύλου που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 51α του νόμου περί ασύλου του 2005, 35 The reply to the national court should therefore be that Community law does not preclude a Member State' s legislation which, for the purpose of calculating an old-age pension, provides for a notional daily rate of remuneration in respect of the periods treated as periods of employment, from, the same proportion as that on the basis of which the invalidity pension, 35 Κατά συνέπεια, η απάντηση στο τρίτο ερώτημα του εθνικού δικαστηρίου είναι ότι το κοινοτικό δίκαιο δεν απαγορεύει στην εθνική νομοθεσία κράτους μέλους, η οποία καθιερώνει, για τους σκοπούς του υπολογισμού συντάξεως γήρατος, πλασματικές ημερήσιες αποδοχές, όσον αφορά τις, εξομοιούμενες προς περιόδους απασχολήσεως, περιόδους, να εφαρμόζει επ' αυτών την ίδια αναλογία που ίσχυσε για τον προηγηθέντα υπολογισμό της, The Agency shall enjoy also in Switzerland the powers, to it under the provisions of the Regulation, Ο Οργανισμός χαίρει επίσης και στην Ελβετία των εξουσιών που του, access to all the documents requested in the initial application, except, την πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που είχαν ζητηθεί με. "granted" translation into Greek Showing results for " grant ". The Court of First Instance considered that aid, after 1 July 1990 to undertakings engaged solely. take for granted translation in English-Greek dictionary. χορηγείται Greek Discuss this granted English translation with the community: Honorary Greek citizenship may be granted in recognition of an individual's special contribution to the country. Copyright © IDM 2020, unless otherwise noted. In this photo provided by the Greek Prime Minister's Office, Greece's Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, left, meets the popular British author Victoria Hislop at Maximos Mansion in Athens, on Thursday, Sept. 17, 2020. Citizens were entitled to certain rights, while non-citizens had few protections and could never become citizens. Hislop has used Greece as the setting for several of her historical novels.